Doelstellingen

Doelstellingen


Kinderen, jongeren en jongvolwassenen een zinvolle vrijetijdsbesteding geven.


Situaties van maatschappelijke ongelijkheid signaleren en meezoeken naar oplossingen hiervoor.


“Zelforganisatie” zowel binnen als buiten de vzw stimuleren.


“Eigenwaarde”, “multicultureel begrip”, “samen-leven” bevorderen.


“Openheid op de wereld” stimuleren.


Participatie aan vorming, opleiding,… stimuleren.


Opkomen voor “gelijke kansen” en voor respect voor “ANDERS zijn”.


Ruimte bieden voor individuele vragen, hulpverlening… met oog voor de “context”.